Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO akademia.dodatkowapararak.pl

Art. 1. [Informacje podstawowe]

Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: dodatkowaparak.pl (zwanej dalej „Stroną”). Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Anna Lewandowska przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Anna Lewandowska z siedzibą w Radomiu (26-600), ul. Zielona 33/5 2, NIP: 796-232-96-46

(zwany dalej „Usługodawcą”).

Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem: poczty e-mail: anna10@gmail.com telefonicznie: 509-569-668 Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 01.2023 r. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: wirtualna asystentka oraz kursy związane z umiejętnościami pracy online. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usługi płatne i bezpłatne: w ramach sklepu internetowego: sprzedaż treści cyfrowych w postaci autorskich publikacji Usługodawcy; sprzedaż czasowego i odnawialnego dostępu do treści cyfrowych Usługodawcy; założenie konta użytkownika; publikacji komentarzy; Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać: urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym, przeglądarkę internetową, pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie, adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

Art. 4 [Sklep internetowy]

[Składanie zamówień]: Składanie zamówień możliwe jest wyłącznie po założeniu konta użytkownika. Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny (z wyłączeniem płatności za pobraniem) oraz e-mailowym potwierdzeniu złożenia zamówienia wysłanym przez Usługodawcę. Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty i potwierdzeniu Twojego zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 3 dni, po tym terminie zamówienie automatycznie się anuluje. Zamówienia na poszczególne publikacje Usługodawcy są realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy. Usługodawca realizuje zamówienie poprzez udostępnienie zakupionej publikacji na koncie użytkownika. [Strefa premium]: Usługodawca oferuje użytkownikom dostęp do strefy premium w dwóch opcjach okresowej subskrypcji: odnawialnej i nieodnawialnej. Subskrypcja odnawialna dostępna jest w okresach: miesięcznym lub kwartalnym. Subskrypcja odnawia się po upływie wybranego okresu, chyba że przed upływem tego okresu zrezygnujesz z subskrypcji. Subskrypcja nieodnawialna dostępna w opcji półrocznej lub rocznej. Niezależnie od opcji opłata za dostęp do strefy premium pobierana jest z góry. Wysokość opłaty uzależniona jest od wybranego okresu subskrypcji. Płatność subskrypcji odnawialnej następuje w sposób automatyczny, poprzez obciążenie karty płatniczej użytkownika określoną w zamówieniu kwotą. W przypadku subskrypcji nieodnawialnej użytkownik uiszcza określoną w zamówieniu kwotę przelewem bankowym. Dostęp do strefy premium dostępny jest jedynie po założeniu konta użytkownika. [Dokonywanie płatności] Usługodawca umożliwia zapłatę: (1) za pośrednictwem operatora płatności internetowych mPay lub (2) przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy; Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności; [Dostawa/Odbiór towaru] Usługodawca sprzedaje treści cyfrowe zapisane w popularnych formatach. Zakupione treści są udostępniane każdemu użytkownikowi na jego indywidualnym koncie użytkownika. W przypadku problemów z otrzymaną publikacją (np. plik nie otwiera się) należy skontaktować się z Usługodawcą.

Art. 5 [Prawa konsumenta]

Każdej osobie, która dokonuje zakupu produktów lub usług jako konsument, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Uwaga! prawo do odstąpienia od umowy nie będzie Ci przysługiwać w przypadku zakupu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zobowiązany jesteś do złożenia oświadczenia woli w tym względzie. Możesz skorzystać z znajdującego się na samym dole Regulaminu formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy jak wyślesz nam wiadomość e-mail lub odręczne pismo z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, ewentualnie numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o zakupionym produkcie lub usłudze z oświadczeniem, iż odstępujesz od umowy. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli przed upływem tego terminu wyślesz nam maila lub pismo. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą i z tego powodu my zobowiązani jesteśmy zwrócić na Twoją rzecz poniesione przez Ciebie płatności, a Ty zobowiązany jesteś do zwrotu zakupionych produktów. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy Ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (o ile takie poniosłeś). Płatność może zostać przez nas wstrzymana do czasu otrzymania od Ciebie produktów z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania. Twoje płatności zwrócimy Ci przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że zażądasz, abyśmy zwrócili Ci Twoje środki w inny sposób. Produkty powinny zostać zwrócone nie później niż 14 dni, od dnia w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie będziemy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy ciąży na tobie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Art. 6 [Konto użytkownika]

 Użytkownik może założyć na Stronie swoje konto. Jest to usługa darmowa. Posiadanie aktywnego konta jest warunkiem dokonywania zakupów na Stronie. Konto zakłada się poprzez dedykowany formularz. Dostęp do konta następuje po podaniu przez użytkownika ustalonych przez niego: loginu oraz hasła. Hasło powinno być trzymane przez użytkownika w poufności. Konto może zostać w każdym czasie usunięte przez samego użytkownika.

Art. 7 [Komentarze]

Na Stronie możesz publikować komentarze. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.

Art. 8 [Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji]

Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres: lewandowska.anna10@gmail.com lub kontakt@dodatkowapararak.pl Reklamacja powinna zawierać: Twoje imię oraz adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, Twoje żądania, propozycje i wnioski. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Odpowiedzi na reklamację udzielamy drogą mailową.

Art. 9 [Rozwiązywanie sporów]   Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art. 10 [Ochrona danych osobowych] 

Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.dodatkowapararak.pl/polityka-cookies/

Art. 11 [Wzór formularza odstąpienia od umowy]

wzór oświadczenia:

[WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: …* tu wskazujecie swoje dane. Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi() Data zawarcia umowy()/odbioru() Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów) Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data

(*) Niepotrzebne skreślić.